Get in touch
Privacy Policy

See more
Privacy Policy

Áno, spracúvame Vaše dáta

Ide nám o zlepšenie dizajnu a vášho zážitku na našich stránkach a skvalitnenie nami poskytovaných služieb. Údaje ktoré spracúvame, nijako nezneužívame. Spracúvame iba údaje, ktoré nám aktívne pošlete.


Dáta pre lepšiu budúcnosť.

Súkromie nie je drobnosť

Spĺňame všetky podmienky GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, aké dáta o vás spracúvame, z akých dôvodov, na aké účely a aké sú vaše práva.


Časť o dátach

O návštevníkoch webových stránok nezbierame žiadne používateľské údaje. Využívame google analytics a facebook pixels, ktoré Vaše dáta anonymizujú. Ak navštívite naše webové stránky, tieto nástroje zabezpečia, že nezískame žiadne vaše osobné údaje.


Keď využívate naše služby, môžeme spracúvať informácie ako vaše meno, kontaktné údaje (emailová adresa a telefónne číslo) a názov spoločnosti, v ktorej pracujete. Tieto údaje použijeme len na účel, na ktorý nám ich poskytnete – týmto účelom je poskytnutie našich služieb. Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov na tento účel je plnenie zmluvnej povinnosti a náš oprávnený záujem na riadnom poskytovaní služieb.


Marketingové e-maily, ktorých prostredníctvom distribuujeme náš newsletter, posielame cez MailChimp. Na odber newsletteru sa však musíte aktívne prihlásiť a tento odber môžete kedykoľvek zrušiť.


Ak máte záujem o odber nášho newslettera, musíte nám poskytnúť emailovú adresu, na ktorú Vám ho budeme zasielať. V takom prípade budeme spracúvať vaše meno, priezvisko, emailovú adresu a názov spoločnosti, v ktorej pracujete. Tieto údaje budeme spracúvať iba na účely zasielania newslettera. Právnym základom pre spracúvanie vašich údajov na tento účel je váš súhlas; môže ním byť aj náš oprávnený záujem na propagácii našich služieb. Ak nám vaše údaje neposkytnete, nebudeme vám môcť newsletter posielať.


V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, poskytneme vám účel a ďalšie informácie týkajúce sa takéhoto spracúvania v okamihu, keď vás o súhlas so spracovaním osobných údajov požiadame.


Doba, po ktorú spracúvame vaše údaje

Vaše osobné údaje spracúvame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme si splnili naše zákonné povinnosti. Po uplynutí tejto doby sa vaše osobné údaje vymažú alebo anonymizujú. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, po ktorú trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek namietať.


Časť o tretích stranách

Ak to nie je súčasťou našej dohody s vami alebo vašou spoločnosťou, vaše dáta bez vášho súhlasu nezdieľame s nikým. Absolútne s nikým. To neplatí, ak sme povinní poskytnúť vaše údaje verejnoprávnym orgánom (súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány kontroly a pod.)

Vaše údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.


Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našich webových stránok ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.


Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.


Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.


Ako kontrolovať súbory cookies?

na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo vašom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.


Anonymizované sledovanie webových stránok

S cieľom lepšie zosúladiť webové stránky s potrebami našich zákazníkov analyzujeme, ako naši zákazníci komunikujú s webom. Anonymizujeme Vašu IP adresu a potom ju použijeme na analýzu údajov, ktoré navštívil Váš prehliadač a Vaše zariadenie (počítač, tablet, mobilný telefón). Na tento účel opäť používame cookie súbory. Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach, ale nie na webových stránkach tretích strán. Identifikujeme vás iba ako opakovaného návštevníka, bez akýchkoľvek vašich údajov a bez toho, aby sme vedeli, kto ste.

Zaznamenané údaje používame iba na štatistické účely. Najmä adresa IP nebude priradená žiadnemu individuálnemu používateľovi. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani použité na marketingové účely.


Google Analytics

Ako sme už uviedli, na našich webových stránkach využívame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (“Google”). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú.


IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore.


V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Aj v tomto prípade môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.


Časť, ktorá sa nás už netýka

Všetko uvedené vyššie sa už nevzťahuje na stránky, ktoré navštívite cez odkazy, ktoré zdieľame. Nemôžeme zodpovedať za stránky, ktoré nie sú naše.


Vaše práva

Právo na odvolanie súhlasu:

Ak vaše údaje spracúvame s vašim súhlasom, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým ste nám ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním vášho súhlasu.


Právo na prístup:

Môžete nás požiadať o vydanie potvrdenia o tom, či a ak áno, aké vaše osobné údaje spracúvame. Na základe vašej žiadosti sme povinní vám tieto údaje poskytnúť. Ak nás požiadate o poskytnutie osobných údajov opakovane, môžeme si vyúčtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom spojeným s opakovaným poskytnutím vašich údajov.


Právo na opravu a doplnenie:

Ak zistíte, že vaše údaje, ktoré spracúvame, sú nesprávne alebo neúplné, máte právo požiadať nás o ich opravu a doplnenie.


Právo na výmaz:

Ak už viac nechcete, aby sme spracúvali vaše osobné údaje, máte právo požiadať nás o ich výmaz. Vaše údaje sme povinní vymazať bez zbytočného odkladu po obdržaní vašej žiadosti; to však neplatí vo všetkých prípadoch – vaše údaje nie sme povinní vymazať najmä v prípade, ak ich spracúvame na legitímny účel a zákonným spôsobom, t.j. v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov.


Právo na obmedzenie spracúvania:

V prípade, ak:

  1. namietate správnosť vašich údajov, ktoré spracúvame,
  2. spracúvanie vašich údajov je nezákonné,
  3. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na uplatnenie vášho právneho nároku alebo
  4. namietate spracúvanie vašich osobných údajov, môžete nás požiadať, aby sme spracovanie vašich osobných údajov obmedzili.

O oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania vašich osobných údajov sme povinní vás informovať, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje naše neprimerané úsilie.


Právo na prenosnosť:

Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame s vašim súhlasom alebo na právnom základe plnenia zmluvy, pričom k ich spracúvaniu dochádza automatizovanými prostriedkami, preniesli inému prevádzkovateľovi, t.j. inému subjektu, ktorý ich bude spracúvať. Vaše údaje prenesieme inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.


Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov:

Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva pri spracovaní osobných údajov, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Boli by sme radi, keby ste sa pred podaním takéhoto návrhu obrátili priamo na nás a dali nám možnosť vyriešiť situáciu k vašej spokojnosti.


Právo namietať:

Upozorňujeme vás, že máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, a to v prípade, ak k ich spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávneného záujmu nášho alebo tretej strany alebo je ich spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Vaše osobné údaje nesmieme ďalej spracúvať, ak nepreukážeme, že naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi právami alebo záujmami. Takisto máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nesmieme ďalej vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.


Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť na nižšie uvedených kontaktoch. My si v prvom rade overíme, že ste to naozaj vy, t.j. môžeme vás požiadať o preukázanie vašej identity.


Na vašu žiadosť budeme odpovedať do jedného mesiaca od jej obdržania. Túto lehotu môžeme predĺžiť v odôvodnených prípadoch, s prihliadnutím na komplexnosť a počet žiadostí, o dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takomto predĺžení a jeho dôvodoch vás budeme informovať. Na Vašu žiadosť odpovieme v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť, ak nás nepožiadate o poskytnutie informácií iným spôsobom.


Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Habitable s.r.o.
IČO: 44 913 168
Sídlo: Zochova 5, 811 03 Bratislava
Zodpovedný: Juraj Rosa, konateľ
Email: hello@habitable.co